ПОКРАЈИНСКИ ФОНД ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ

О НАМА


ЦИЉЕВИ ОСНИВАЊА

подстицање развоја пољопривреде у Војводини и отклањање проблема у области пољопривредне производње путем учешћа у финансирању програма унапређења и развоја појединих области пољопривреде;

подстицање интензивније и континуираније производње и обезбеђења што више роба за извоз;

подстицање оснивања и организовања предузећа у области пољопривреде; 

подстицање развоја земљорадничког задругарства;

предлагање подстицајних мера системског карактера на нивоу Покрајине.Органи управљања

Одлуком о оснивању Фонда утврђено је да је орган управљања Фондом Савет кога чине председник и шест чланова. Чланове Савета именовало је Извршно веће АП Војводине као и Надзорни одбор који има председника и два члана.

Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине именовало је и директора Фонда.

Директор: др вет. Виктор Молнар

САВЕТ ФОНДА

Горан Станојевић - председник
Сандра Иветић - члан
Верица Попов - члан
Ненад Бачић - члан
Драгана Мушицки - члан
Душан Варничић - члан
Андреа Јухас - члан

НАДЗОРНИ ОДБОР ФОНДА

Наташа Зекић - председник
Ристо Поповић - члан
Јасмина Благојевић - члан

Извори финансиранја

Средства обезбеђена у Буџету АП Војводине;

Средства прикупљена од донација и помоћи домаћих и страних физичких и правних лица;

Приходи по основу улагања средстава Фонда;

Средства међународних финансијских организација, односно појединих земаља за реализацију регионалних програма развоја пољопривреде;

Друга средства остварена у складу са законом.

АКТИВНОСТИ

Пољопривреда

Подстицање пољопривреде у Војводини

Фонд је основала Скупштина АП Војводине 2001. године са циљем подстицања пољопривреде у Војводини и отклањања проблема у области пољопривредне производње путем учешћа у финансирању програма унапређења и развоја појединих области пољопривреде; подстицање интензивније и континуираније производње и обезбеђења што више роба за извоз ; подстицања оснивања и организовања предузећа у области пољопривреде; подстицање развоја земљорадничког задругарства; предлагања подстицајних мера системског карактера на нивоу покрајине.

Сточарство

Финансирање програма из области сточарства

У циљу финансирања програма из области сточарства, фонд је са покрајинским секретаријатом за пољопривреду, водопривреду и шумарство, крајем 2001. године, закључио уговор за набавку матичног стада оваца расе "суффолк" из Немачке, која треба да послужи као генетска основа за укрштање са домаћом Цигаја расом, како би се побољшале производне особине потомака.

Иригација

Реконструкција иригационих система у Србији

Фонд је 2002. године одређен за реализатора пројекта " Реконструкција иригационих система у Србији " донатор пројекта је Влада Краљевине норвешке. Простор Војводине је климатско подручје у којем су временски услови промењиви, нестабилни и непредвидиви. Чињеница је да у нашим условима нема успешне биљне производње без наводњавања, јер је суша редовна појава. Наводњавање је једина мера којом се у потпуности могу решавати проблеми суше. Повећањем површине под наводњавањем позитивно ће се одразити на преструктуирање пољоривредне производње у корист интензивних култура, развој сточарства и повртарства, бољег коришћења капацитета у прехрамбеној индустрији, већу запосленост и снабдевеност домаћег тржишта као и већег извоза. Конкурси за набавку нових система и опреме за наводњавање расписују се сваке године и то на пролеће и јесен.

Пластеници

Набавка нових заштићених башта 
(пластеници , стакленици)

Од 2005. године фонд се укључио у програм обезбеђења производње у заштићеним баштама (стакленици, пластеници) јер пластеничка производња има велики потенцијал да буде значајан фактор у развоју пољопривреде војводине. Међутим да би се ово постигло потребно је пуно ангажовање индивидуалних узгаивача као и одговарајућих државних фондова који располажу средствима која могу бити пласирана у виду адекватних кредита. покрајински фонд за развој пољопривреде се определио да повољном кредитном линијом подржи овај вид производње како би се остварило : повећање пластеничке производње, боља снабдевеност тржишта свежим поврћем, смањење увоза, повећање запослености, обезбеђење егзистенције за сеоска домаћинства као и радно ангажовање незапослених лица.

Конкурси за набавку нових заштићених башта расписују се сваке године и то на пролеће и јесен.

Виногради

Подизање вишегодишњих засада аутохтоних сорти винове лозе

Фонд се определио за кредитирање заснивања и набавке нових засада винове лозе јер је адекватном стимулативном политиком према овој грани пољопривреде неопходно подизати нове винограде да би , по угледу на све развијене земље, овај вид производње дошао на ниво високо профитабилне гране пољопривреде, да би се поправила сортна структура и добило грожђе за производњу вина врхунског квалитета, као што је војвођански бренд Бермет.

Воћарство

Стимулисање подизања високоинтензивних засада јабучастог, коштичавог, језграстог и јагодичастог воћа

Воћарство је једна од најпродуктивнијих пољопривредних грана, производњом воћа остварује се 10-15 пута већа вредност производње по хектару, него при производњи пшенице или кукуруза. Воћарска производња запошљава по јединици површине око 20 пута више радне снаге. У вредности извоза пољопривредних производа, воће и воћне прерађевине учествују са 15-20%. 

Воће је један од најзначајнијих извозних производа у нашој земљи. Генетски ресурси којима располажемо у овој области су значајни, а велика је предност што не користимо генетски модификовани материјал.

У производњи је потребно предвидети само гајење најквалитетнијих и најсавременијих сортификованих сорти чији ће род делом завршити на тржишту источне и западне Европе а велики део рода на огромно руско тржиште, где је отишао највећи део прошлогодишњег рода.

Запослени

Стручна служба:

Директор: др вет. Виктор Молнар
Виша саветница за финансијско-материјалне послове: Сандра Согић Мојсиловић
Самостална саветница за правне послове: Весна Јовановић
Саветник за пласмане и студијско-аналитичке послове: Мирослав Стокин
Саветник за пласмане и студијско-аналитичке послове: Марко Маринковић 
Саветница за пласмане и студијско-аналитичке послове: Габриела Кормањош
Саветник за пласмане и студијско-аналитичке послове: Горан Стругар
Саветница за пласмане и студијско-аналитичке послове: Драгана Видић
Сарадница за праћење кредитних партија: Марија Тотх
Сарадница за праћење наплате и књижење пласмана: Данијела Марјановић
Саветница за праћење пласмана и финансијске материјалне послове: Сташа Кострешевић